enova Pracownicy Przeszeregowanie

Moduł dodatkowy enova Pracownicy Przeszeregowanie rozszerza funkcjonalność modułu enova Kadry i Płace o możliwość seryjnego aktualizowania wynagrodzeń pracowników. Pozwala szybko i bezproblemowo zaewidencjonować podwyżkę płac w firmie. Głównym zadaniem jest umożliwienie seryjnego wprowadzenia awansów i zmian płacowych dla wielu pracowników jednocześnie. Przeszeregowanie umożliwia wprowadzenie zmian w wynagradzaniu przykładowo na określoną kwotę czy procent dla wybranej grupy pracowników, bez konieczności uzupełniania danych dla każdego pracownika z osobna. Wykonane przeszeregowanie zawiera listę pracowników, dla których aktualizacja została dokonana wraz z informacją o wprowadzonych zmianach płacowych.

Reklama
Reklama