enova Produkcja

Moduł enova Produkcja pozwala na definiowanie technologii, tworzenie zleceń produkcyjnych, modyfikację technologii w ramach zlecenia, generowanie dokumentów rozchodu surowców oraz przyjęcia produktów.
Moduł umożliwia definiowanie wzorcowych operacji, które są elementami technologii. Dla zdefiniowanej technologii można przeprowadzić kalkulację kosztu wytworzenia produktu w oparciu o ostatnie ceny zakupu surowców oraz kwotę dodatkowych kosztów określonych w technologii. Koszty mogą dotyczyć poszczególnych operacji lub całej technologii. Wskazanie wzorcowej technologii w zleceniu powoduje utworzenie jej kopii, wykorzystywanej tylko w tym zleceniu, można ją więc dowolnie modyfikować w ramach zlecenia bez wpływu na technologię wzorcową. Zlecenie można tworzyć wybierając produkt, związana z nim technologia zostanie wtedy automatycznie wybrana, albo wybierając technologię, produkty w niej występujące staną się pozycjami zlecenia. W jednej technologii, a tym samym w zleceniu, może wystąpić wiele produktów. Dokumenty rozchodu surowców i przyjęcia produktów mogą być generowane dla całego zlecenia, wskazanych operacji lub wybranych surowców/produktów. Można więc tworzyć je w miarę postępu realizacji zlecenia.

Więcej…

enova Księga Podatkowa

zapewnia kompleksową obsługę firmy w zakresie ewidencjonowania dokumentów, księgowania oraz sporządzania deklaracji i sprawozdań bieżących oraz okresowych.

Podstawowe funkcje to:

 • zapisy KPIR,
 • ewidencja VAT zakupu i sprzedaży,
 • ewidencja dokumentów, które nie są fakturami VAT,
 • zestawienia oraz
 • rozliczenia z kontrahentami.

Więcej…

enova365 Księga Handlowa

przeznaczona jest do ewidencjonowania dokumentów, księgowania oraz sporządzania deklaracji oraz sprawozdań bieżących i okresowych. To ergonomiczne i nowoczesne narzędzie dla księgowych, które ma im usprawnić codzienną pracę, a także zamykanie miesiąca i roku obrachunkowego.

Do podstawowych funkcji aplikacji zaliczają się:

 • dziennik z możliwością wydzielania sub-dzienników,
 • ewidencja VAT zakupu i sprzedaży,
 • ewidencja dokumentów, które nie są fakturami VAT,
 • zestawienia sald i obrotów oraz
 • rozliczenia z kontrahentami.

Więcej…

enova Księga Inwentarzowa

pozwala na pełną rejestrację zdarzeń związanych ze środkami trwałymi.
Moduł generuje zarówno aktualny plan amortyzacji, jak i plan amortyzacji na dowolny dzień. Oprócz środków trwałych ewidencjonuje wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie (obiekty o wartości niewystarczającej do uznania ich za środek trwały), które zaliczane są w poczet kosztów bez konieczności ich amortyzowania. Program obsługuje liniową, degresywną i jednorazową amortyzację oraz pozwala na ewidencję środków trwałych niepodlegających amortyzacji.

Więcej…

enova Pracownicy Uczelni

Moduł dodatkowy enova Pracownicy Uczelni to rozwiązanie dedykowane dla Uczelni Wyższych, ujmujące specyfikę rozliczeń kadrowo-płacowych dla nauczycieli akademickich.
Pomiędzy nauczycielami akademickimi, a pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi istnieją istotne różnice w rozliczaniu kadrowo-płacowym. W rozliczaniu nauczyciela akademickiego głównym źródłem prawa jest Ustawa o szkolnictwie wyższym, a w drugiej kolejności Kodeks Pracy. Ze względu na specyfikę tych różnic powstała konieczność stworzenia modułu dedykowanego dla tych instytucji.

Więcej…

enova Ewidencja Środków Pieniężnych

zapewnia kompleksowe ujęcie wszelkich operacji związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Gromadzi informacje związane ewidencją kasowo-bankową w postaci dokumentów i zapisów. Mogą one być ewidencjonowane w module EŚP bezpośrednio lub pochodzić z pozostałych modułów (np. Kadry Płace, Sprzedaż, Księgowość).

Więcej…

enova365 Faktury

usprawnia wystawianie dokumentów sprzedaży.
Do jego podstawowych funkcji zaliczają się:

 • tworzenie kart towarowych i usługowych,
 • ustalanie cen i tworzenie cenników,
 • przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach oraz
 • wystawianie dokumentów sprzedaży.

Aplikacja jest zintegrowana z modułem enova Ewidencja Środków Pieniężnych, uzupełniającym funkcjonalność Faktur w zakresie rozliczeń z kontrahentami, a także z Ewidencją Dokumentów i Rejestrem VAT.

Więcej…

enova365 Handel

umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi magazynu.
Podstawowe funkcje modułu obejmują:
• tworzenie kart towarowych i usługowych,
• definiowanie cen i tworzenie cenników,
• przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach oraz
• wystawianie dokumentów handlowych i magazynowych.
Moduł jest zintegrowany ze stanowiącą źródło danych dla księgowości enova Ewidencja Środków Pieniężnych, która uzupełnia funkcjonalność w zakresie rozliczeń z kontrahentami, a także z Ewidencją Dokumentów i Rejestrem VAT.
Wartą uwagi funkcjonalnością jest rozbudowany mechanizm definiowania cech, który pozwala na rozszerzanie zakresu przechowywanych informacji o towarach, kontrahentach, dokumentach. Cechy służą również do grupowania towarów i kontrahentów. Można tworzyć wielopoziomowe, niezależne od siebie podziały.

Więcej…

enova365 Wypożyczalnia

zawiera dwie listy: urządzeń i wypożyczeń. Dla każdego urządzenia można zarówno określić jego aktualny stan (np. zarezerwowane, wypożyczone, zwrócone) jak i sprawdzić pełną historię wypożyczeń. Wypożyczalnia może zostać powiązana z serwisem – wypożyczane urządzenie będzie wtedy podlegać przeglądom oraz naprawom serwisowym.

Więcej…

enova365 CRM

(ang. Customer Relationship Management – zarządzanie relacjami z klientami) wykracza poza powszechne rozumienie tego pojęcia. Oprócz rozwiązań typowych, takich jak rejestracja danych o kontrahentach i kontaktach z nimi, moduł oferuje również obsługę zleceń serwisowych i wypożyczalni.
W rozszerzonej wersji złotej pozwala również na definiowanie własnych rodzajów aktywności oraz projektów CRM, co umożliwia precyzyjne dostosowanie działania programu do potrzeb firmy. Wersja złota udostępnia także funkcję kampanii CRM. Szczególną cechą enova CRM jest pełna integracja z pozostałymi modułami systemu, które korzystają ze wspólnej bazy klientów.

Więcej…

enova Opis Analityczny - Aktywacja

Moduł enova Opis Analityczny - Aktywacja umożliwia opisywanie dokumentów celem przypisania ich do konkretnych do projektów.
Standardowo funkcjonalność opisu kontrolingowego (analitycznego) dostępna jest wraz z licencjami na moduły enova Księgowość oraz enova Projekty.

Więcej…

enova365 Serwis

pozwala na rejestrowanie przyjmowanych urządzeń w ramach obsługi zleceń serwisowych. W chwili przyjęcia urządzenia do naprawy lub przeglądu tworzone jest zlecenie serwisowe, które automatycznie może trafiać na listę zadań do wykonania przez danego operatora (serwisanta). Dla każdego urządzenia dostępna jest pełna historia jego napraw oraz przeglądów.

Więcej…

enova Szkolenia

moduł enova Szkolenia przeznaczony jest dla  firm szkoleniowych, ośrodków szkoleniowych działających zgodnie z Ustawą o systemie oświaty oraz firm prowadzących szkolenia wewnętrzne dla pracowników.

Aplikacja umożliwia:

 • kompleksową obsługę szkoleń za pośrednictwem jednego narzędzia,
 • automatyzację procesu planowania oraz ewidencji szkoleń,
 • zmniejszenie pracochłonności obsługi szkoleń poprzez wyeliminowanie ewentualnych błędów (kontrola kolizji dostępności sal oraz prowadzących),
 • kontrolę przebiegu szkoleń oraz wpływu należności z tytułu faktur za usługi szkoleniowe, dostęp do pełnej informacji analitycznej o uczestnikach.

Więcej…

enova Członkowie

ułatwia ewidencję członków organizacji oraz naliczanie i rejestrację wpłat składek.
Obsługiwane są dwa rodzaje kartotek członków:
1) członkowie zwyczajni – osoby fizyczne będące członkami danej organizacji,
2) członkowie wspierający – osoby i instytucje deklarujące wsparcie finansowe dla organizacji.
Ewidencja członków obejmuje:

 • rejestrację danych członka lub kandydata na członka,
 • powiązanie ewidencji członków z ewidencją kontrahentów,
 • procesy nadania statusu oczekującego na przyjęcie, przyjęcia w poczet członków oraz skreślenia z listy członków.

Więcej…

enova Preliminarz EŚP

rozszerza funkcjonalność modułu enova Ewidencja Środków Pieniężnych pozwala zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu oraz wprowadzić plany przepływów finansowych na dany okres w ujęciu globalnym oraz szczegółowym.

Więcej…

enova Delegacje Służbowe

Moduł enova Delegacje Służbowe wspomaga rejestrowanie, obsługę oraz rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych. Umożliwia firmie ewidencję wyjazdów służbowych pracowników oraz związanych z nimi kosztów. Znacząco wpływa na usprawnienie procesu obiegu wniosków i rozliczeń delegacji oraz dostarcza księgowości  informacji o wyjazdach służbowych pracowników.

Więcej…

Więcej artykułów…
Reklama
Reklama